Contact

Neem contact op

BOeM Concept
info@boem-concept.be
0032 474 766 313

Stuur ons een bericht


Copyright BOeM Concept – Alle rechten voorbehouden


Algemene verkoopsvoorwaarden

Tegenstelbaarheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden beheersen alle rechtsbetrekkingen tussen BOeM en de klant. De klant wordt geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van een factuur. Alle andersluidende voorwaarden zijn, behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord, niet tegenstelbaar aan BOeM. Eventuele uitdrukkelijk overeengekomen afwijkingen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn individueel en tot dat geval beperkt. BOeM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen.

Betalingsvoorwaarden

De facturen van BOeM zijn betaalbaar in EURO aan de maatschappelijke zetel van BOeM, netto, contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. De wissels op kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mee aan deze clausule. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar opleveren, en van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 150,00 euro. Het uitblijven van betaling op de vervaldag zal ook van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling het verval van eventueel toegestane kortingen of betalingstermijnen met zich meebrengen, alsook de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog aan openstaande vorderingen. Dit geldt ook voor vordering staten die gebruikt worden als basis voor facturatie, deze moeten voldoende gemotiveerd meegedeeld worden in een aangetekende brief die verstuurd moet worden binnen de acht dagen na ontvangst. Eens die termijn voorbij is, is er een onweerlegbaar vermoeden dat deze aanvaard werden.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van BOeM tot op het ogenblik van volledige betaling van alle door de klant verschuldigde sommen, het weze voor de betreffende levering of vroegere of latere leveringen, hierin begrepen de prijs en alle inningskosten, schadevergoedingen en intresten verschuldigd door de klant. Onverminderd dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico op de bestelde goederen over op de klant vanaf de levering. Indien de prijs op de vervaldag onbetaald blijft is BOeM gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden met terugname van de geleverde goederen en onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen.

Leveringen

Kosten gerelateerd aan de levering van de goederen zijn steeds ten laste van de klant, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen. De goederen reizen steeds onder verantwoordelijkheid en op risico van de geadresseerde. De klant dient de staat van de goederen onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Geleverde goederen worden geacht te zijn goedgekeurd. Vanaf de levering van goederen is de klant aansprakelijk voor schade die de goederen zouden kunnen leiden of veroorzaken, vermits het volledige risico op dat moment aan hem wordt overgedragen. Eventueel opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. In geen geval zal BOeM gehouden zijn tot vergoeding van enige schade wegens overschrijding van de vooropgestelde leveringstermijn.

Klachten

Alle klachten met betrekking tot de goederen en projecten moeten voldoende gemotiveerd meegedeeld worden in een aangetekende brief die verstuurd moet worden binnen de acht dagen nadat de goederen in ontvangst genomen, geleverd of geweigerd werden. Eens die termijn voorbij is, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden. De bewijslast van de tijdigheid rust bij de klant. De ingebruikname van de goederen op enige wijze, geheel of gedeeltelijk wordt onherroepelijk beschouwd als de voorbehoudloze aanvaarding. Geen enkele klacht verleent de klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen.

Aansprakelijkheid

Onverminderd de toepassing van wetten van dwingend recht of openbare orde, wijst BOeM uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door (het gebruik van) de geleverde goederen. Zelfs indien BOeM gehouden zou zijn tot enige schadevergoeding, dan blijft deze steeds beperkt tot de rechtstreekse geleden schade. Elke vordering terzake voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend persoonlijke schade, gevolgschade en schade aan derden, is uitgesloten. BOeM wijst elke aansprakelijkheid voor schade en/of mingenot af die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg zijn van:

  1. Menselijk ingrijpen ten aanzien van aangeleverde materialen;
  2. Foutieve opslag, montage of plaatsing van de gekochte goederen. Het plaatsen en eventueel monteren van de gekochte goederen geschiedt volledig op eigen risico van de klant.

Indien om het even welke bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou zijn, zal de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden daardoor niet aangetast worden.

Betwisting

Voor alle geschillen met consumenten zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het rechtsgebied van verkoper. Voor alle geschillen met ondernemingen of handelaars zijn alleen bevoegd de rechtbanken van Antwerpen. Op alle geschillen is het Belgische recht van toepassing.